Artifact Content

Artifact 2c46c42e01044003c170d9970f58e92aa7641465:


#! /bin/sh

rm -f client/teapot-client client/teapot-client.exe

make -C client teapot-client.kit
cp client/*.kit .